Enkele nieuwigheden met betrekking tot de werkhervattingspremie en doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen

18/10/2023

Op 5 oktober jl. keurde het Belgische Parlement een wetsvoorstel goed dat verschillende wijzigingen beoogt aan te brengen in de bepalingen van de Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, en in de wetgeving op de doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen. Twee van deze wijzigingen lichten we hierna verder toe:

1. De werkhervattingspremie en de verwerking van persoonlijke gegevens

Enkele maanden geleden voegde de Programmawet van 26 december 2022 al een nieuw artikel 110/1 toe aan de voornoemde wet op de ziekteverzekering. Dankzij deze nieuwe bepaling, die in werking trad op 1 april 2023, kunnen bedrijven die een arbeidsongeschikte werknemer aannemen in het kader van een door de arts van het ziekenfonds toegestane terugkeer naar het werk, en die hem of haar minstens 3 maanden aan het werk houden, een werkhervattingspremie van 1.000 euro aanvragen die door de ziekenfondsen wordt uitbetaald. 

Als onderdeel van de premie-aanvraag moeten bepaalde persoonlijke gegevens van de werkgever en de werknemer naar de verzekeraar worden verstuurd. Het onlangs goedgekeurde wetsvoorstel beoogt daarom artikel 110/1 op dit punt aan te vullen, door te specificeren welke categorieën gegevens bij de aanvraag moeten worden meegedeeld, voor welk doel de gegevens zullen worden verwerkt, hoe lang de gegevens zullen worden bewaard en wie verantwoordelijk zal zijn voor de verwerking van de gegevens, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Het wetsvoorstel voorziet in de inwerkingtreding van deze bepalingen met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2023, om zo overeen te komen met de inwerkingtreding van de eerder genoemde Programmawet van 26 december 2022.

2. Aanpassing van de doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen

Het onlangs goedgekeurde wetsontwerp voert ook wijzigingen door in de verminderingen van socialezekerheidsbijdragen die werkgevers kunnen aanvragen bij de RSZ voor het aanwerven van hun eerste werknemers.

Vanaf 1 januari 2024 wordt de doelgroepvermindering die wordt toegekend aan werkgevers die hun eerste werknemer in dienst nemen, verlaagd van 4.000 euro naar 3.100 euro per kwartaal.

Tegelijkertijd worden de doelgroepverminderingen voor "eerste aanwervingen" voortaan beperkt tot drie werknemers in plaats van zes. De doelgroepverminderingen die verbonden zijn aan de aanwerving van een vierde, vijfde en/of zesde werknemer zullen dus in de toekomst worden afgeschaft. Een overgangsbepaling zal er echter voor zorgen dat het reeds bestaande recht op kortingen (d.w.z. die welke uiterlijk op 31 december 2023 in werking zijn getreden) van toepassing blijft op de vierde, vijfde en/of zesde werknemer totdat deze aflopen.

Het is dus in het belang van "toekomstige nieuwe werkgevers" om nieuwe werknemers in dienst te nemen vóór 1 januari 2024. Een goede verstaander...

Zoals altijd staat Reliance Littler klaar om je te helpen!