Algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de adviezen en diensten in het kader van een opdracht die u aan ons toevertrouwt. Elke opdracht op basis waarvan wij diensten verlenen, is een opdracht in de zin van deze Algemene Voorwaarden.
 2. De verwijzingen naar “Reliance Littler”, "wij", "ons" of "onze" moeten worden begrepen als Advocatenkantoor Reliance bv (ondernemingsnummer 821.045.612).
 3. Alle advocaten van het kantoor die op onze website (www.reliance-littler.com) vermeld staan, zijn ingeschreven bij de balie van Brussel, Antwerpen of Limburg. De titel van advocaat werd hen verleend door België.
 4. De advocaten zijn onderworpen aan de ethische regels van hun respectievelijke balie, die je kunt nalezen op het volgende internetadres: http://www.avocats.be/fr/deontologie of https://www.advocaat.be/DipladWebsite/media/DipladMediaLibrary/Documenten/Codex-Deontologie.pdf.
 5. U kunt contact opnemen met uw advocaat via zijn/haar e-mailadres, dat als volgt is opgebouwd: voornaam. familienaam@reliance-littler.com of via het algemene e-mailadres info@reliance-littler.com , of per telefoon op 02/739.46.10 of 015/63 66 53.
 6. Het precieze voorwerp van onze bemiddeling wordt aan het begin van elke zaak bepaald. Ons advies is gebaseerd op onze kennis van de relevante wetten, jurisprudentie, gebruiken en praktijken die van toepassing zijn op het moment dat het advies wordt gegeven. Eventuele latere wijzigingen in de wetgeving of in de praktijk kunnen daarom van invloed zijn op de conclusies ervan.
 7. Tijdens onze opdracht kunnen wij u ontwerpen van documenten ter beoordeling voorleggen. U kunt zich niet op dergelijke concepten beroepen zolang de inhoud ervan niet definitief is en dit niet schriftelijk aan u is bevestigd.
 8. We zijn lid van Littler Global, een Zwitserse Verein. Alle juridische diensten worden geleverd door onafhankelijke leden van Littler Global. Wij verlenen diensten met betrekking tot Belgisch recht en andere kantoren die lid zijn verlenen diensten met betrekking tot de jurisdicties waarin zij bevoegd zijn om op te treden. De termen "Littler" of "Littler Global" zijn de verzamelnaam voor de internationale rechtspraktijk die via elk van de deelnemende kantoren opereert. Ga voor meer informatie en een lijst van de kantoren die van tijd tot tijd lid zijn naar www.littler.com/legal-notice. Onze afspraken met Littler Global zijn zodanig dat we cliënten alleen naar hen doorverwijzen als dit in het belang van de cliënt is. Als u een advocaat in het buitenland verkiest, laat het ons dan weten zodat we in plaats daarvan met hen kunnen werken. Littler Global is een dienstmerk van Littler Mendelson, P.C., een professionele onderneming uit Californië.
 9. Als wij van mening zijn dat het nodig is om externe juridische adviseurs in te schakelen, zullen wij ervoor zorgen dat wij zorgvuldig zijn in hun selectie en dat wij hen nauwkeurige instructies geven. Tenzij anders overeengekomen, bent u rechtstreeks verantwoordelijk voor de betaling van hun bezoldiging en kosten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de handelingen, fouten of nalatigheden van dergelijke adviseurs.
 10. Tenzij anders overeengekomen, wordt het honorarium voor onze professionele diensten bepaald op basis van een uurtarief, toegepast op de tijd die wordt besteed aan de opdracht, inclusief reistijd.
 11. U moet ons vergoeden voor de kosten die wij hebben gemaakt en voor de honoraria en kosten van externe dienstverleners die in opdracht van ons een dienst voor u hebben verleend.
 12. Onze facturen moeten binnen de 30 kalenderdagen betaald worden. Wij behouden ons het recht voor om een forfaitaire schadevergoeding van 10% en verwijlintresten (per dag berekend tegen het tarief bepaald in de wet betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, met een minimum van 10%) aan te rekenen op de facturen die niet tijdig betaald werden.
 13. Tenzij u ons anders informeert, kunnen wij rechtstreeks, op elke manier die wij geschikt achten en zonder voorafgaand overleg met u, communiceren met andere personen (uw werknemers of uw externe adviseurs) als wij van mening zijn dat het nodig is om contact met hen op te nemen en wij redelijkerwijs kunnen verwachten dat zij betrokken zijn bij de opdracht.
 14. Tenzij u ons anders laat weten, gaan we ervan uit dat u ermee akkoord gaat dat we via e-mail met u en andere adviseurs communiceren (ook voor vertrouwelijke informatie). U dient er echter rekening mee te houden dat e-mailcorrespondentie niet volledig veilig of onfeilbaar is.
 15. We gebruiken software om het risico te verkleinen dat virussen onze systemen binnendringen. Aangezien het risico bestaat dat rechtmatige correspondentie wordt geblokkeerd, mag u er niet van uitgaan dat elke e-mail daadwerkelijk wordt ontvangen. U dient daarom belangrijke correspondentie altijd op te volgen per telefoon, fax of op een andere manier, om er zeker van te zijn dat wij de communicatie daadwerkelijk hebben ontvangen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor storingen in onze software of voor andere feiten die wij redelijkerwijs niet kunnen controleren.
 16. Ons algemene privacybeleid op www.reliance-littler.com beschrijft hoe we persoonlijke gegevens gebruiken.
 17. Als wij jegens u aansprakelijk zijn voor schade (met inbegrip van rente en kosten) die u in verband met onze opdracht hebt geleden en iemand anders (onverminderd artikel 18) is ook aansprakelijk voor dezelfde schade (of deze persoon zou aansprakelijk zijn als hij met u een contractuele verplichting was aangegaan om zijn verplichtingen na te komen met de gebruikelijke zorgvuldigheid die in het licht van de omstandigheden mag worden verwacht), dan wordt de schadevergoeding die wij u verschuldigd zijn verminderd met het oog op de omvang van de aansprakelijkheid van de derde voor de schade.
 18. Bij de vaststelling van het bestaan van de aansprakelijkheid van deze derden voor de schade in de zin van artikel 17, wordt geen rekening gehouden met het volgende: (i) overeenkomsten of voorwaarden die het bedrag van de verschuldigde schadevergoeding beperken, en (ii) feitelijke of mogelijke niet-betaling door deze personen, hetzij door een minnelijke schikking, een beperking van de vordering, een moeilijkheid bij de tenuitvoerlegging of enige andere reden.
 19. Reliance Littler is alleen aansprakelijk indien het advies wordt gegeven door een advocaat die op haar website staat vermeld en die tenminste 10 jaar advocaat is. Indien voornoemde advocaten namens Reliance Littler stukken ondertekenen, handelen zij steeds in hun hoedanigheid van bestuurder van hun eventuele managementvennootschappen, ook indien deze hoedanigheid niet uitdrukkelijk is vermeld of bevestigd. Reliance Littler is slechts aansprakelijk voor schriftelijke adviezen, ondertekend door één van voornoemde advocaten. Elk advies aangeboden door één van voornoemde advocaten wordt uitsluitend geacht te zijn aangeboden namens Reliance Littler. Dit houdt in dat noch voornoemde advocaten, noch hun eventuele managementvennootschappen, op enigerlei wijze aansprakelijk zijn jegens u of jegens enig ander persoon.
 20. In elk geval is onze aansprakelijkheid, met inbegrip van elke individuele aansprakelijkheid die daarin is inbegrepen of daaruit voortvloeit, altijd beperkt tot het maximum dat is voorzien in de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen die we hebben afgesloten. De dekking is momenteel beperkt tot EUR 5.000.000. Voor meer informatie over het plafond dat in deze respectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen is opgenomen, kunt u contact opnemen met
  1. Ethias (rue des Croisiers 24, 4000 Luik, T. 04 220 31 11 of info@ethias.be);
  2. AIG Europe Limited (Pleinlaan 11, 1050 Brussel, T. 02 739 96 20 (Menu 1.1) of contact.be@aig.com);
  3. Amlin Insurance SE (Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel, T. 02 218 14 80 of info@aci.amlin.com)
   Voor niet-verzekerde claims is onze aansprakelijkheid beperkt tot de bedragen van de vergoedingen die voor de betreffende diensten in rekening zijn gebracht.
 21. Met de uitvoering van de aan ons toevertrouwde opdracht worden alleen rechten en verplichtingen tussen jou en ons vastgelegd. Anderen kunnen geen beroep doen op het advies dat wij u geven. Onze opdrachten en diensten bieden geen bescherming aan anderen dan uzelf. Bovendien kan niemand anders dan uzelf de uitvoering van onze opdrachten eisen op grond van het toepasselijke recht.
 22. Onze overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht en eventuele geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.
 23. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf het eerste contact met de advocaat.
 24. Elke partij kan de opdracht van Reliance Littler te allen tijde annuleren door middel van een eenvoudige kennisgeving. Uiteraard worden de werkzaamheden die vóór de opzegging zijn verricht, in rekening gebracht.