Privacybeleid

1. Op wie en wat is dit privacybeleid van toepassing?

Advocatenkantoor Reliance bv - bedrijfsnummer 821.045.612 - ("Reliance Littler" of "wij, ons, en onze") respecteert en waardeert uw privacy en wij delen onze methoden en aanpak om uw persoonlijke informatie te beschermen met u in dit beleid ("Privacy Policy").

Ons Privacybeleid beschrijft samen met onze Gebruiksvoorwaarden en Disclaimer waarom en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer wij onze activiteiten uitvoeren, inclusief via uw gebruik van onze website www.reliance-littler.com ("Website"), wanneer u contact met ons opneemt of informatie bij ons aanvraagt, wanneer u een beroep doet op onze juridische of andere diensten of als gevolg van uw relatie met een of meer van onze medewerkers en cliënten.

In dit Privacybeleid wordt ook beschreven hoe we cookies gebruiken.

Lees ons Privacybeleid zorgvuldig door. Door gebruik te maken van onze diensten of onze Website stemt u ermee in dat wij uw gegevens verzamelen en gebruiken zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd (zie het gedeelte "Wijzigingen in ons Privacybeleid") en uw doorlopend gebruik van onze diensten of deze Website zal worden beschouwd als uw aanvaarding van dergelijke wijzigingen, dus controleer dit Privacybeleid regelmatig op updates.

Dit Privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Reliance Littler in verband met:

 • (Contactpersoon van) cliënten: dienstverlening door Reliance Littler aan (potentiële) cliënten.
 • (Contactpersoon van) leverancier of bezoekers: levering van producten en diensten aan Reliance Littler door leveranciers of dienstverleners en levering door Reliance Littler van faciliteiten (waaronder netwerken - WIFI) aan bezoekers van kantoren van Reliance Littler.
 • Websitebezoekers: alle persoonlijke gegevens die een websitebezoeker kan verstrekken door het gebruik van onze website of in het geval van inschrijving voor het ontvangen van nieuwsbrieven, blogberichten, inschrijving voor evenementen of het gebruik van contactformulieren.
 • Werving: kandidaat of individu (hetzij door deze kandidaat of individu, hetzij door een derde, zoals een wervingsbureau) voor een functie bij Reliance Littler.
 • Contactpersonen die juridische updates en uitnodigingen voor evenementen ontvangen.
 • Tegenpartijen of rivaliserende bieders op, of procespartijen in juridische procedures waarbij onze huidige of toekomstige klanten betrokken zijn.

Sommige persoonlijke gegevens moeten echter strikt vertrouwelijk blijven en vallen onder het beroepsgeheim dat advocaten bindt en waarvoor specifieke regels gelden (zie het gedeelte "Beroepsgeheim").

Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op informatie die wordt verzameld door een ander bedrijf, een gelieerde onderneming of een site van een derde partij of door een applicatie van een derde partij die een link bevat naar of toegankelijk is vanaf onze Website. Wanneer u een koppeling maakt naar een dergelijke site, raden wij u ten zeerste aan om de privacyverklaringen op deze sites te lezen voordat u persoonlijke gegevens vrijgeeft.

2. Beroepsgeheim

Reliance Littler (het kantoor als geheel, haar individuele advocaten en haar medewerkers) is gebonden aan wettelijke verplichtingen inzake het beroepsgeheim.

Dit beroepsgeheim omvat alle vertrouwelijke informatie die onze advocaten ontvangen of ontdekken bij de uitvoering van hun taken (identiteit van de cliënt, alle soorten correspondentie en bijlagen, alle informatie over de cliënt of over andere personen of partijen, enz.)

Vertrouwelijke informatie die onder het beroepsgeheim valt, mag alleen bekend worden gemaakt aan rechtbanken, arbitrale colleges en derden, voor zover de bekendmaking van deze informatie relevant is, in het belang is van de cliënt, niet wettelijk verboden is en de cliënt instemt met de bekendmaking.

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op de verwerking van persoonlijke gegevens die strikt vertrouwelijk moeten blijven onder de verplichtingen van het beroepsgeheim van advocaten, zoals hierboven beschreven.

3. Welke persoonlijke gegevens verzamelen we over u?

Afhankelijk van uw interactie met ons en/of onze Website kunnen we verschillende soorten informatie over u verzamelen, waaronder: 

 • Contactgegevens, zoals adres, e-mail, telefoonnummer en andere gerelateerde informatie die wordt gevraagd in onze relatie of op onze online formulieren. 
 • Zakelijke contactgegevens, zoals uw naam (inclusief voorvoegsel of titel), het bedrijf waarvoor u werkt, uw titel of functie en uw relatie tot een persoon.
 • Uw status als cliënt van Reliance Littler, nu of in het verleden, of van een ander bedrijf en identificatie- en achtergrondinformatie die door u is verstrekt of verzameld als onderdeel van onze bedrijfsacceptatieprocessen.
 • Boekhoudkundige/financiële informatie, zoals informatie over betalingen.
 • Technische informatie, zoals informatie uit uw bezoeken aan onze Website of applicaties of met betrekking tot materialen en mededelingen die wij u elektronisch toesturen.
 • Details van uw bezoeken aan onze Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot verkeersgegevens, locatiegegevens, logbestanden en andere communicatiegegevens, en de bronnen die u gebruikt, evenals informatie over uw computer en internetverbinding, met inbegrip van uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, voor systeemadministratie en om samengestelde informatie te rapporteren.
 • Informatie die u aan ons verstrekt voor het bijwonen van bijeenkomsten en evenementen, waaronder toegangs- en dieetvereisten.
 • Gegevens over transacties die u via onze Website uitvoert en over de uitvoering van uw bestellingen.
 • Verslagen en kopieën van uw correspondentie, als u contact met ons opneemt.
 • Informatie die we ontvangen van derden, bijvoorbeeld onze zakelijke partners, leveranciers en verkopers die diensten leveren zoals webinars, video's, trainingsmateriaal, boeken en andere diensten.
 • Alle andere informatie die betrekking heeft op u en die u aan ons verstrekt.

4. Hoe komen we aan uw persoonlijke gegevens

We kunnen uw persoonlijke gegevens verkrijgen via de hieronder beschreven kanalen:

 • Directe interacties: de persoonsgegevens die wij in onze database bewaren, zijn door u aan ons verstrekt (bijv. door ons persoonlijk of telefonisch aan te spreken, tijdens een bezoek aan onze kantoren, door formulieren op onze Website in te vullen, door met ons te corresponderen via e-mail of post, door ons uw visitekaartje te geven, door u in te schrijven voor een evenement, enz.)
 • Website, cookies en marketing: wanneer u onze Website gebruikt of de publicaties of het marketingmateriaal bekijkt dat wij u toesturen.
 • Bronnen van derden: (i) wij ontvangen Technische Gegevens van een analytische provider zoals Google die buiten de EU is gevestigd (zie het gedeelte "cookies van derden"); (ii) wij kunnen uw gegevens ook van derden ontvangen wanneer wij onze klantendiensten leveren of wanneer andere partijen ons uw persoonsgegevens sturen om de levering van deze diensten mogelijk te maken of wanneer u uw persoonsgegevens aan een derde verstrekt met het doel deze met ons te delen, bijvoorbeeld wervingsbureaus en consultants kunnen uw persoonsgegevens aan ons verstrekken voor wervingsactiviteiten; (iii) we kunnen persoonsgegevens ontvangen wanneer we contact hebben met overheidsinstanties, regelgevende instanties of andere autoriteiten met betrekking tot u of namens u.
 • Openbaar beschikbare bronnen: we kunnen informatie over u verzamelen of ontvangen uit andere bronnen, zoals het nauwkeurig en actueel houden van de contactgegevens die we al over u hebben met behulp van openbaar beschikbare bronnen.

5. Waar worden uw persoonlijke gegevens voor gebruikt?

We gebruiken informatie die we over u verzamelen of die u aan ons verstrekt op de volgende manieren:

 • De door u gevraagde informatie leveren.
 • Onze diensten aan u en/of onze klanten te leveren en te verbeteren, met inbegrip van de verwerking van persoonsgegevens van anderen namens onze klanten.
 • Onze diensten promoten, waaronder het versturen van juridische updates, publicaties en informatie over evenementen en u marketingmateriaal sturen.
 • Onze relatie met u en onze klanten beheren en beheren.
 • Voldoen aan onze verplichtingen op het gebied van wet- en regelgeving en risicobeheer, waaronder het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
 • Uw vragen over vacatures beantwoorden.
 • Reageer op uw verzoeken om voorstellen/inschrijvingen.
 • Je toestaan om u in te schrijven voor ons nieuws, onze blogs en onze e-mails.
 • Ons websiteaanbod en onze mogelijkheden verbeteren.

Juridische en andere diensten

We verzamelen, creëren, bewaren en gebruiken persoonsgegevens in de loop van en in verband met de diensten die we aan onze klanten verlenen. We verwerken identificatie- en achtergrondinformatie als onderdeel van onze processen voor zakelijke acceptatie, financiën, administratie en marketing, waaronder anti-witwas-, conflict- en reputatiecontroles en financiële controles. We verwerken ook persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt door of namens onze klanten ten behoeve van het werk dat we voor hen doen.

Wij zullen ook persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken in verband met uw aanwezigheid op onze kantoren of op een evenement of seminarie georganiseerd door Reliance Littler. Wij zullen alleen speciale categorieën van persoonsgegevens over uw dieet- of toegangsvereisten verwerken en gebruiken om in uw behoeften te voorzien en om te voldoen aan eventuele andere wettelijke of regelgevende verplichtingen die wij hebben. Wij kunnen uw informatie delen met dienstverleners die betrokken zijn bij het organiseren of hosten van het betreffende evenement.

Marketing

Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden in verband met de door Reliance Littler geleverde diensten.

Als je een klant bent, sturen we onze updates en uitnodigingen in het kader van onze bestaande klantrelatie, wat in ons legitieme belang is. Gezien de bestaande klantrelatie zijn wij van mening dat dit deel uitmaakt van onze service en dat u tevreden bent met deze service die wij u leveren om u op de hoogte te houden.

Als je geen klant bent of er geen relatie mee hebt, sturen we onze updates en uitnodigingen op basis van jouw toestemming.

We zullen uw persoonlijke gegevens niet gebruiken om u marketingmateriaal toe te sturen als u hebt verzocht dit niet te ontvangen. Als u ons verzoekt om te stoppen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden, zullen wij dit verzoek inwilligen.

U kunt een dergelijk verzoek doen via de formulieren en links die daartoe zijn opgenomen in het marketingmateriaal dat wij u toesturen of door contact met ons op te nemen via info@reliance-littler.com. U kunt een dergelijk verzoek ook doen via uw gebruikelijke contactpersoon bij Reliance Littler. 

Wij delen uw persoonlijke gegevens nooit met organisaties buiten Reliance Littler voor marketingdoeleinden.

Website, cookies en sociale media

Website

Wanneer u onze Website gebruikt, verkrijgen wij informatie over u. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen om legitieme zakelijke redenen, zoals (i) het leveren en goed organiseren van onze (online) diensten; (ii) het afhandelen van vragen, verzoeken en klachten.

(bijv. verzonden via ons online contactformulier); (iii) het verzamelen van statistieken over het gebruik van de Website; (iv) het verbeteren van de prestaties en het ontwerp van de Website. 

Wanneer u gebruik maakt van onze "Berekening opzegtermijn" tool op onze Website, wordt u gevraagd om een aantal gegevens in te voeren (statuut van de werknemer, naam werknemer, begindatum, datum van vertrek uit het bedrijf, geboortedatum, ontslag of ontslag, salaris en voordelen, arbeidstijdpercentage). Deze gegevens worden alleen verwerkt om de gevraagde online diensten te kunnen leveren (berekening van de opzegtermijn) en worden op geen enkele wijze door Reliance Littler opgeslagen.

Cookies

We verkrijgen ook informatie over uw gebruik van onze Website door cookies te gebruiken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u webpagina's bezoekt. De eigenaar van de cookie (die mogelijk niet rechtstreeks verbonden is met de webpagina die de cookie heeft geplaatst - zie het gedeelte "Cookies van derden") heeft toegang tot de informatie die is opgeslagen in die cookie wanneer u webpagina's bekijkt die de code van de eigenaar van de cookie bevatten. Cookies worden veel gebruikt, zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van veel websites en kunnen de gebruikerservaring verrijken. Ze kunnen ook worden gebruikt om gebruikersgedrag te volgen.

We gebruiken verschillende soorten cookies om ons te helpen onze Website te verbeteren en een betere en meer gepersonaliseerde dienst te leveren door ons in staat te stellen om:

 • De grootte van ons publiek en onze gebruikspatronen inschatten.
 • Informatie over uw voorkeuren opslaan, zodat we onze Website kunnen aanpassen aan uw individuele interesses.
 • U herkennen wanneer u terugkeert naar onze Website.

Onze cookies

We gebruiken cookies om onze Website toegankelijk te maken en sommige van deze cookies zijn essentieel voor het functioneren ervan. We gebruiken bijvoorbeeld cookies om het formaat van afbeeldingen aan te passen voor mobiele browsers en om aan te geven of gebruikers javascript hebben.

Cookies van derden

Wij staan zorgvuldig geselecteerde derde partijen toe om cookies te plaatsen via onze Website. Dit zijn cookies die eigendom zijn van externe organisaties. Hieronder vindt u een lijst van derden die cookies kunnen plaatsen wanneer u onze Website bezoekt: 

 • Google Analytics en Google Tag Manager plaatsen cookies om uw gebruik van onze Website bij te houden. Dit bijhouden is anoniem en de gegevens worden gebruikt om te begrijpen hoe onze Website wordt gebruikt en hoe we de ervaring die we onze bezoekers bieden, kunnen verbeteren.
 • AddToAny, een aanbieder van social plugins diensten, plaatst cookies rechtstreeks en via andere, gelieerde derden om u in staat te stellen inhoud te delen via social media, waaronder Twitter LinkedIn of Facebook.
 • Andere cookies worden altijd gebruikt.

Aangezien de cookies van derden die wij gebruiken door derden worden ingesteld en beheerd, raden wij u aan de websites van derden te raadplegen voor meer informatie over hun cookies en hoe u deze kunt beheren. Hier zijn links om je te helpen:

 • Google Analytics en Google Tag Manager
 • AddToAny

Andere manieren om cookies te beheren

U kunt cookies ook regelen of uitschakelen via uw webbrowser. Hoe u cookies uitschakelt, hangt af van de browser die u gebruikt. In alle moderne browsers kunt u uw privacy-instellingen wijzigen om te voorkomen dat websites cookies plaatsen.

Deze instellingen zijn meestal te vinden in het menu "opties" of "voorkeuren" van je browser of via de optie "Help". Om deze instellingen te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. 

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Chrome
 • Safari web

Als u uw browser zo instelt dat cookies worden geweigerd, hebt u mogelijk geen toegang tot bepaalde delen van onze Website of functioneert deze niet zoals bedoeld.

Toestemming voor cookies

Wij gebruiken cookies om uw algehele webervaring te verbeteren. Door onze Website te gebruiken, stemt u in met ons gebruik van cookies in overeenstemming met ons Privacybeleid. Als u uw toestemming voor het gebruik van cookies wilt intrekken, moet u uw cookies verwijderen via de instellingen van uw internetbrowser. 

Sociale media en websites van derden

Wij nemen links naar sociale media sites, zoals LinkedIn, Facebook of Twitter, op onze Website op. Deze links en verwijzingen naar websites van derden maken geen deel uit van onze Website. Reliance Littler geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot websites van derden. Als u links volgt naar deze websites of diensten, valt alle informatie die u bijdraagt onder de gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid van deze websites van derden en kan deze informatie zichtbaar zijn voor anderen. U dient nooit persoonlijke, financiële of gevoelige informatie of informatie waarvan u verwacht dat deze vertrouwelijk wordt behandeld, via deze websites te delen of te plaatsen. Reliance Littler is niet verantwoordelijk voor verliezen of schade in verband met de informatie, beveiliging, privacy, downtime, inhoud of nauwkeurigheid van materialen van websites van derden.

6. Op welke basis gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

We verwerken uw persoonlijke gegevens alleen op de volgende grondslagen:

 • Om een contract uit te voeren: wanneer dit nodig is voor de uitvoering van contracten waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract (zoals het in dienst nemen van een persoon om juridische of andere diensten te verlenen).
 • Wanneer dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen.
 • Voor het opstellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of procedures.
 • Voor de legitieme belangen van Reliance Littler of voor legitieme zakelijke doeleinden.
 • In sommige specifieke situaties verwerken we uw gegevens alleen voor zover we uw ondubbelzinnige toestemming hebben verkregen (bijvoorbeeld marketingdoeleinden zonder klant te zijn - zie de paragrafen "Marketing" en meer in het algemeen "Waar worden uw persoonlijke gegevens voor gebruikt?").

7. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

De bewaartermijnen van uw persoonlijke gegevens zijn afhankelijk van de categorie van de gegevens. Deze termijnen zijn gebaseerd op de vereisten van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en het doel waarvoor de informatie wordt verzameld en gebruikt, waarbij rekening wordt gehouden met wettelijke en reglementaire vereisten om de informatie gedurende een minimumperiode te bewaren, verjaringstermijnen om gerechtelijke stappen te ondernemen, goede praktijken en de zakelijke doeleinden van Reliance Littler.

Als algemene regel:

 • Uw persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden.
 • Persoonlijke gegevens die via onze Website zijn verkregen, worden vijf jaar bewaard,
 • Persoonsgegevens verkregen van (een contactpersoon van) een klant worden bewaard voor een periode van 10 jaar vanaf het einde van de contractuele relatie,
 • Persoonlijke gegevens van een kandidaat worden twee jaar bewaard,

We kunnen uw persoonsgegevens echter gedurende een andere periode bewaren, afhankelijk van een van de volgende perioden: (i) zo lang als nodig is voor onze dagelijkse activiteiten; (ii) een bewaarperiode die wettelijk verplicht is; of (iii) het einde van de periode waarin rechtszaken of onderzoeken zouden kunnen ontstaan.

8. Met wie en in welke landen delen we uw persoonlijke gegevens?

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met bepaalde vertrouwde derden in overeenstemming met contractuele afspraken met hen, waaronder:

 • Onze professionele adviseurs en accountants.
 • Leveranciers aan wie we bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden, zoals tekstverwerking, vertaling, fotokopiëren en het nakijken van documenten.
 • IT-dienstverleners van Reliance Littler.
 • Derden die worden ingeschakeld in het kader van de diensten die wij aan cliënten verlenen en met hun voorafgaande toestemming, zoals advocaten, lokale raadslieden en leveranciers van technologische diensten zoals dataroom- en casemanagementdiensten.
 • Derden die betrokken zijn bij het hosten of organiseren van evenementen of seminars.
 • Waar nodig of om de redenen die in dit Privacybeleid worden uiteengezet, kunnen persoonlijke gegevens ook worden gedeeld met regelgevende instanties, rechtbanken, gerechtshoven, overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties. Hoewel het onwaarschijnlijk is, kunnen we verplicht worden om uw informatie vrij te geven om te voldoen aan wettelijke of regelgevende vereisten. We zullen redelijke inspanningen leveren om u hiervan op de hoogte te stellen voordat we dit doen, tenzij we wettelijk verplicht zijn dit te doen.

Om onze diensten te kunnen leveren, kan het nodig zijn dat we uw persoonlijke gegevens moeten overdragen naar locaties buiten België of waar u onze Website bekijkt voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet. Dit kan een overdracht van uw informatie inhouden van een locatie binnen de Europese Economische Ruimte (de "EER") naar buiten de EER, of van buiten de EER naar een locatie binnen de EER. Het beschermingsniveau in landen buiten de EER kan minder zijn dan het niveau dat binnen de EER wordt geboden. Wanneer dit het geval is, zullen we passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens beschermd en veilig blijven in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

9. Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?

We hebben technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies en tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking. Deze maatregelen omvatten:

 • Het trainen van relevant personeel om ervoor te zorgen dat zij zich bewust zijn van onze privacyverplichtingen bij het omgaan met persoonlijke gegevens.
 • Administratieve en technische controles om de toegang tot persoonlijke gegevens te beperken op basis van 'need to know' (wachtwoorden).
 • Technologische beveiligingsmaatregelen, waaronder firewalls, encryptie en antivirussoftware.
 • Blokkeert de toegang bij inloggen in geval van verlies of diefstal van apparaten.
 • Fysieke beveiligingsmaatregelen, zoals beveiligingsbadges om toegang te krijgen tot onze gebouwen.
 • Beperkte toegang verlenen aan personen van wie we redelijkerwijs aannemen dat ze in contact moeten komen met de persoonlijke gegevens om hun werk uit te voeren.

Helaas is de overdracht van persoonlijke gegevens - vooral via internet (inclusief e-mail) - nooit helemaal veilig. Hoewel we uw persoonlijke gegevens proberen te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw persoonlijke gegevens die naar ons of door ons worden verzonden niet garanderen. Elke overdracht van persoonlijke informatie is op eigen risico.

10. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

U hebt verschillende rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren. Zo kunt u:

 • Bevestiging krijgen dat we uw persoonlijke gegevens verwerken en een kopie opvragen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren.
 • Vragen dat we de persoonlijke gegevens die we over u hebben, bijwerken of persoonlijke gegevens corrigeren waarvan u denkt dat ze onjuist of onvolledig zijn.
 • Vragen dat we de persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen, of de manier waarop we deze persoonlijke gegevens gebruiken beperken als je van mening bent dat er geen wettelijke grond (meer) is om deze gegevens te verwerken.
 • Voor zover de gegevensverwerking is gebaseerd op toestemming, hebt u het recht om deze toestemming in te trekken, onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking op basis van deze toestemming voordat deze werd ingetrokken.
 • een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat en om dergelijke persoonsgegevens door te geven aan een andere partij (voor zover de verwerking is gebaseerd op toestemming of een contract).
 • Bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor we legitieme belangen als rechtsgrondslag gebruiken, in welk geval we de verwerking zullen staken, tenzij we dwingende legitieme redenen hebben voor de verwerking.
 • Te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens voor direct-marketingdoeleinden. Als u geen direct-marketingmateriaal van ons wilt blijven ontvangen, kunt u contact met ons opnemen of klikken op de afmeldfunctie (zie het gedeelte "Marketing"). In dat geval worden de persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerkt.
 • Gebruikmaken van het recht om een vordering in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, d.w.z. de Belgische Autoriteit voor Gegevensbescherming (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

11. Wijzigingen in ons privacybeleid

Reliance Littler behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen, om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving, anders dan het plaatsen van het gewijzigde Privacybeleid op haar Website. U dient onze Website regelmatig te raadplegen om ons huidige Privacybeleid dat van kracht is en eventuele updates die daarin zijn aangebracht, te bekijken. De bepalingen in dit beleid vervangen alle eerdere kennisgevingen of beleidsregels met betrekking tot onze privacypraktijken die van toepassing zijn op deze Website. Met betrekking tot de meest recente versie staat de datum waarop dit Privacybeleid voor het laatst is herzien onderaan deze webpagina.

12. Contact met ons opnemen

Om vragen te stellen of opmerkingen te maken over dit privacybeleid en onze privacypraktijken, met inbegrip van openbaarmakingen voor direct-marketingdoeleinden, of om toegang te krijgen tot uw informatie of deze te wijzigen, kunt u contact met ons opnemen via: info@reliance-littler.com.