Vierdaagse werkweek en wisselend weekregime voor federale ambtenaren

11/03/2024

Voor werknemers uit de privésector is het reeds sedert 20 november 2022 mogelijk om de voltijdse prestaties te verdelen over vier in plaats van vijf dagen. Daarnaast is het ook mogelijk om de arbeidsprestaties te verdelen over een cyclus van twee weken in het kader van een wisselend weekregime.

Beide regimes werden nu ook ingevoerd voor het federaal openbaar ambt, en krijgen via een wijzigingsbesluit van 21 december 2023 vorm in het KB verloven en afwezigheden rijkspersoneel. 

Voormeld KB is in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 29 februari 2024, doch de bepalingen gelden reeds sinds 1 januari 2024.

Wat houden de regimes in?

De vierdaagse werkweek is een arbeidsregeling waarbij (i) de normale prestaties worden verricht over 4 dagen; en waarbij (ii) de dagelijkse grens van de arbeidsduur van een voltijdse ambtenaar op 9,5 uur wordt vastgesteld.

 

Het wisselend weekregime is een arbeidsregeling georganiseerd volgens een cyclus die is gespreid over een periode van twee opeenvolgende weken waarbij de prestaties in de eerste week worden gecompenseerd door de prestaties in de tweede week, teneinde de normale wekelijkse arbeidsduur gemiddeld na te leven. Bij wijze van uitzondering, zal gedurende het 3de trimester van het jaar en buiten het 3de trimester ingeval er zich een onvoorziene gebeurtenis in hoofde van het personeelslid voordoet, de cyclus van twee weken naar een cyclus van vier weken kunnen gebracht worden. Dit om toe te laten dat de werktijd georganiseerd wordt volgens de modaliteiten van de opvangregeling van de kinderen gedurende de zomervakantie en het ondervangen van onvoorziene gebeurtenissen.

Facultatief voor alle partijen

Elke federale overheidsorganisatie beslist zelf of het de voltijdse vierdaagse werkweek of het wisselend weekregime invoert, en bepaalt ook zelf de praktische modaliteiten voor de implementatie van de regimes (bv. dagen van de week waarop / het dagelijks tijdvak waarbinnen de arbeidsprestaties kunnen worden vastgesteld, etc.). 

Als een overheidsorganisatie één (of beide) stelsel(s) heeft ingevoerd, kan een personeelslid een aanvraag indienen om in te stappen. Een aanvraag heeft betrekking op een periode van minimum 3 en maximum 6 maanden en is telkens hernieuwbaar. Een personeelslid kan echter niet verplicht worden om volgens de voltijdse vierdaagse werkweek / het wisselend weekregime te werken. 

Uitsluitingen

Voormelde arbeidsregimes zijn niet van toepassing op deeltijds werkende personeelsleden. Verder kunnen deze regimes niet gecombineerd worden met het werken in ploegen- of volcontinudienst. 

De advocaten van Reliance Littler staan voor u klaar in geval van vragen.